Pályázati felhívás

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Pályázati felhívás

A Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás pályázatot ír ki Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye intézményvezetői munkakörének betöltésére.

 

A munkáltató megnevezése: A Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és

                                               Szociális Közszolgáltató Társulás

                                               6050 Lajosmizse, Városház tér 1.

 

Az intézményvezető lényeges feladatai: 

 • az intézmény egyszemélyi felelős vezetőjeként biztosítja az intézmény alapító okiratában megállapított szolgáltatások szakszerű működését, használatát,
 • felelős az intézmény ésszerű és takarékos gazdálkodásáért, a költségvetési előirányzat betartásáért,
 • gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézményben foglalkoztatottak tekintetében,
 • képviseli az intézményt a fenntartó önkormányzat és más hatóságok előtt.

 

A megbízás kezdő napja: 2023. április 1.

A megbízás megszűnésének időpontja: 2028. március 31.

 

A megbízás feltételei:

 • orvostudományi vagy egyéb egyetemi szintű végzettség (a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletében,  a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú mellékletében,  valamint a gyógyintézetek vezetőjének és vezetőhelyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III.28.) EüM rendeletben foglaltak alapján) és 
 • mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés, valamint
 • legalább öt éves szakmai és legalább 5 éves vezetői gyakorlat és
 • a munkáltatóval az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvényben foglaltak alapján egészségügyi szolgálati munkaszerződés megkötése.

 

Munkakör megnevezése: Intézményvezető

 

Illetmény és egyéb juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény rendelkezései az irányadók. 

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a pályázó szakmai életrajzát;
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel;
 • a pályázó 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 2. § (10) bekezdésében és az 1997. évi XXXI. törvény 10/A. § (1) bekezdés a)-d) pontjában meghatározottak szerint;
 • az iskolai és szakmai végzettségeket, igazoló bizonyítványok másolatait;
 • korábbi jogiszonyokról, munkaviszonyokról kiadott munkáltatói igazolásokat;
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot a Társulási Tanács zárt vagy nyílt ülésen tárgyalja;
 • a pályázó nyilatkozatát arról, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn;
 • a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt;
 • a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 4. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi okok vele szemben nem állnak fenn;
 •  a pályázó nyilatkozatát arról, hogy az intézményvezetői megbízása esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.

A kiíró a beadási határidőn túl hiánypótlásra lehetőséget nem biztosít.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. február 15.  16:00 óra

A pályázat benyújtásának helye:

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás  - 6050 – Lajosmizse, Városház tér 1.

 

A pályázat benyújtásának formája:

A pályázatot zárt borítékban „Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti   és Szociális Intézménye Intézményvezetői munkakörének ellátására” megjelöléssel 1 eredeti példányban kell benyújtani személyesen a Társulás Elnökéhez.

 

A pályázat elkészítéséhez szükséges tájékoztatást biztosítja: Basky András Társulási-tanács elnöke, a 06-76-457-575-ös telefonszámon.

 

A pályázat elbírálásának határideje:

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 2023. márciusi Társulási-tanács ülés

 

A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás fenntartja a jogot, hogy a pályázati kiírást indokolás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

 • Lajosmizse Város Önkormányzatának honlapja és hirdetőtáblája – 2022. december 21.
 • Felsőlajos Község Önkormányzatának honlapja és hirdetőtáblája – 2022. december 21.