Változások az iparűzési adó kitöltésénél!

A helyi iparűzési adó nyomtatván kitöltése!

 

  1. A nyomtatvány megnyitásakor célszerű a jobb fölső sorban sarokban (lila színű sávban) levő „mező kiemelése” ikonra kattintva a mező kiemelése ikont  bekapcsolni. Ezáltal láthatóvá válnak a kötelezően kitöltendő mezők.
  2. A betétlapokra csak abban az esetben lehet adatot beírni ha azt a főlapon x-el megjelöltük.
  3. A pirossal keretezett mezők kitöltése kötelező.
  4. A főtábla és a betétlapok (VII. adó) kitöltésénél a számadatok  beírását a „világoskékkel jelölt mezőkkel kell kezdeni majd a program ezen mezők adataiból számolja ki a szürkével jelölt mezők adatait.
  5. Tehát a szürkével jelölt mezőkbe a felhasználó adatot írni nem tud, azt a program tölti automatikusan a világoskékkel jelölt mezők adatai alapján.
  6. Világoskékkel jelölt mezőkben a kurzor villogása nem látható de ettől függetlenül a mezők kitölthetők.

 

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS - KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási, iparűzési tevékenység. Az adó alanya a vállalkozó.

Vállalkozónak minősül a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

         a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó;

         a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő, feltéve, hogy őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben a 600.000 forintot meghaladja;

         jogi személy, ideértve a felszámolás vagy végelszámolás alatt levő jogi személyt is;

         egyéb szervezet, ideértve a felszámolás vagy végelszámolás alatt levő szervezetet is.

Az adóalanyt azon településeken terheli állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettség – így bevallás-benyújtási kötelezettség – ahol székhelye, illetőleg telephelye található. A székhely és a telephely azonosítása kapcsán a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) rendelkezéseiből kell kiindulni.

Székhelynek tekintendő belföldi szervezet esetében az alapszabályában (alapító okiratában), a cégbejegyzésben (bírósági nyilvántartásban), az egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói igazolványban ekként feltüntetett hely, ilyen hely hiányában, vagy ha több ilyen hely van, akkor a központi ügyvezetés helye, a magánszemélyek esetében az állandó lakóhely. A külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe vonatkozásában a székhely alatt a cégbejegyzésben a fióktelep helyeként megjelölt helyet kell érteni.

Telephelynek minősül az adóalany olyan állandó üzleti létesítménye – függetlenül a használat jogcímétől -, ahol részben vagy egészben iparűzési tevékenységet folytat, azzal, hogy a telephely kifejezés magában foglalja különösen a gyárat, az üzemet, a műhelyt, a raktárt, a bányát, a kőolaj- vagy földgázkutat, az irodát, a fiókot, a képviseletet, a termőföldet, a hasznosított (bérbe vagy lízingbe adott) ingatlant, továbbá a hang, kép, adat vagy egyéb információ (ideértve a rádió- és televízió programokat is) vezetéken, kábelen, rádión, optikai úton vagy elektromágneses rendszer útján történő továbbítását szolgáló berendezést, amennyiben annak üzemeltetése rendszeres személyes jelenlétet kíván.

I. BEVALLÁS JELLEGE

A bevallás jellege a bevallási időszakra vonatkozik.

Éves bevallás: olyan bevallás, melynek időszaka az adóév január 1. – december 31-ig tart, továbbá ha az adókötelezettség év közben keletkezett, akkor az adókötelezettség kezdő napjától december 31-ig terjedő időszakot kell beírni. A bevallást az adóévet követő év május 31-ig kell benyújtani.

Záró bevallás: akkor kell benyújtani, ha a vállalkozás átalakul, vagy felszámolását, végelszámolását rendelték el, egyéni vállalkozói igazolványt visszavonták, vagy adóköteles tevékenységét az adózó megszünteti. A záró bevallás benyújtásának okát a III. pontban, a megfelelő helyen kell jelölni.

Abban az esetben, ha az adózó adókötelezettsége egy adott önkormányzat illetékességi területén azért szűnik meg, mert székhelyét más településre áthelyezi vagy telephelyét megszünteti a településen, de más településeken az adókötelezettség továbbra is fennáll, akkor az adóévben fennálló adókötelezettség időtartamáról szóló bevallást csak az adóévet követő év május 31-éig kell benyújtani, kivéve, ha még a székhely-áthelyezés, telephely megszüntetés évében az adózó más okból záró bevallás benyújtására kötelezett.

Előtársasági bevallás: a jogelőd nélkül alakuló gazdasági társaságnak, egyesülésnek, szövetkezetnek, erdő-birtokossági társulatnak kell benyújtani, az előtársasági időszak alatti vállalkozási tevékenységről. A bevallási időszak sorban az előtársasági létforma alatti adókötelezettség időtartamát kell megjelölni. Az előtársasági időszaknak a jogelőd nélkül alakuló szervezet társasági, társulati szerződése (alapító okirata, alapszabálya) ellenjegyzésének, illetőleg közokiratba foglalásának napjától a cégjegyzékbe való bejegyzésnek, vagy a cégbejegyzési kérelem jogerős elutasításának, vagy a cégbejegyzési eljárás megszüntetésének napjáig terjedő időtartam minősül.

Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó bevallása: Azon adózóknál, amelyek a számviteli törvény alapján a naptári évtől eltérő üzleti évet választják, az adóév utolsó napját követő 150. napon kell az éves bevallást benyújtani. A bevallási időszak ebben az esetben értelemszerűen az adóév (üzleti év) első és utolsó napja közötti időszakot jelenti, amely 12 hónapra terjed ki, kivéve az áttérés évét. Ez utóbbi esetben az adóév első napja a naptári év első napjával, az utolsó napja pedig a választott mérleg-fordulónappal egyezik meg.

II. BEVALLOTT IDŐSZAK

A bevallás jellegének (éves, záró, előtársasági, év közben kezdő, üzleti éves) megfelelően szükséges kitölteni.

III. ZÁRÓ BEVALLÁS BENYÚJTÁSÁNAK OKA

A záró bevallás benyújtásának okát a megfelelő helyen „X” jellel kell jelölni.

IV. BEVALLÁSBAN SZEREPLŐ BETÉTLAPOK

A bevallási nyomtatványhoz különböző kiegészítő lapok tartoznak. A bevallás teljességéhez a vonatkozó kiegészítő lapokat is - tevékenység jellegének megfelelően - ki kell tölteni. Az A, B, C, D, E jelű lapok a nettó árbevétel levezetését, az F jelű lap a vállalkozási szintű adóalap megosztást, a G lap pedig  a nyilatkozatot tartalmazza a túlfizetésről. Az A, B, C, D, E jelű lapok közül csak egyet – a vállalkozásra irányadó kiegészítő lapot – kell kitölteni és benyújtani az adóhatósághoz.

         Az „A” jelű lapot azon adózóknak kell kitölteni, akik az általános szabályok szerint állapítják meg nettó árbevételüket.

         A „B” jelű kiegészítő lapot a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti hitelintézeteknek és pénzügyi vállalkozásoknak kell kitölteni.

         A „C” jelű kiegészítő lapot a biztosítóknak kell kitölteni.

         A „D” jelű lapot a befektetési vállalkozásoknak kell kitölteni.

         Az „E” jelű lapot a kockázati tőkealapoknak és a kockázati tőketársaságoknak kell kitölteni.

         Az „F” jelű kiegészítő lapot az adóalap megosztással összefüggésben szükséges csatolni, annak, aki adóalap megosztásra kötelezett.

         A „G” jelű kiegészítő lap a más adóhatóságnál fennálló túlfizetés vagy köztartozás megnevezésére szolgál. Csak akkor kell kitölteni, ha túlfizetése van vagy más adóhatóságnál (állami, önkormányzati adóhatóságnál, vámhatóságnál, illetékhivatalnál) van köztartozása.

V. ADÓALANY

Az adózó azonosításához szükséges adatokat értelemszerűen kell kitölteni. A  nyíl a lakóhely/székhely címének áttöltésére szolgál a levelezési címhez, amennyiben a két cím megegyezik.

VI. Az adó alapjának egyszerűsített meghatározási módját    

választók nyilatkozata

1.  Itt kell nyilatkozni azoknak a vállalkozóknak, akik a teljes adóévben a személyi jövedelemadó törvény szerint átalányadózók (egyéni vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő). Az iparűzési adóalap összege a szja törvény szerinti átalányadóalap 20 %-al növelt összege. Ebben az esetben a sor végén található jelölő négyzetet is ki kell tölteni, és a VIII. táblázat első sorába kell megadni az átalányadó alapját. Itt nyilatkoznak továbbá azok a vállalkozók a Htv. 52. § (26.pont a)-d) pontja, akiknek a nettó árbevétele az adóévet megelőző évben nem haladta meg a 4 millió forintot. Ekkor az iparűzési adóalap összege a nettó árbevétel 80 %-a, és az A” jelű betétlap kitöltése kötelező.

2.  Amennyiben az adózó a tárgyévet követő adóévben élni kíván az előbb tárgyalt lehetőséggel azt az itt található négyzetek egyikében jelölje.

3.  Itt kell nyilatkozni annak, aki az egyszerűsített vállalkozói adó (EVA) alanya a tárgyévben, és az iparűzési adóban az egyszerűsített adómegállapítást választotta. Az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá tartozó vállalkozó az adó alapját az általános szabályok szerint, illetve az egyszerűsített vállalkozói adó alapjának 50%-ában is megállapíthatja. Ebben az esetben a VIII. táblázat első sorába kell megadni az EVA adóalapot.

4.  Az EVA alanyának nyilatkozata az iparűzési adó alapjának egyszerűsített meghatározásáról a tárgyévet követő adóévre.

Az egyszerűsített adóalap meghatározás választásakor VIII. Az adó táblázat első sorát kell kitölteni.

VII. Alkalmazott adóalap megosztás módszere

Az adóalap megosztás esetén a bevalláshoz tartozó „F” jelű lapot kötelező kitölteni és az alkalmazott megosztási módszert a bevallás 8. pontjánál négyzetben jelölni.

Az adóalap-megosztásra vonatkozó számításokat - a kerekítés általános szabályainak alapulvételével – hat tizedesjegy – pontossággal kell elvégezni.

Az a vállalkozó, akinek a tárgyévet megelőző teljes adóévben az iparűzési adóalapja nem haladta meg a 100 millió Ft-ot, köteles az alábbi megosztási módszer valamelyikét alkalmazni.

1. Személyi jellegű ráfordítással arányos megosztás módszere:

Személyi jellegű ráfordításnak a Htv. alkalmazásában az tekintendő, amit a számvitelről szóló törvény annak minősít, és a társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény, illetőleg a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján költségként elszámolható.

2. Eszközérték arányos megosztás módszere:

Tárgyi eszköz mindaz a saját tulajdonú, bérelt, lízingelt eszköz, amely a számvitelről szóló törvény szerint tárgyi eszköz lehet. 

3. Személyi jellegű ráfordítás és eszközérték arányos együttes módszere

Az a vállalkozó, akinek a tárgyévet megelőző teljes adóévben az adóalapja meghaladta a 100 millió Ft-ot, köteles a személyi jellegű ráfordítás és eszközérték-arányos együtt adóalap megosztást választani.

4. A Htv. 3. számú melléklet 2.2 pontja szerinti megosztás módszere

A Htv. Melléklete szerint az egyetemes szolgáltatónak, közüzemi szolgáltatónak, elosztói engedélyesnek, villamosenergia kereskedőnek, földgázkereskedőnek a 4. pontot kell kitölteni.

VIII. AZ ADÓ

Az egyes sorok adatait a számviteli, vagy más egyéb illetve a helyi adókról szóló törvényben foglalt szabályok alapján kell megadni.

1. sor: A Htv. szerinti – vállalkozási szintű – éves nettó árbevétele, melynek részletezése külön lapon található (A, B, C, D, vagy E lapon). A megfelelő lap kitöltése után az érték automatikusan átemelődik ebbe a sorba.

2. sor: A vállalkozás egész szintjén felmerülő eladott áruk beszerzési értékének összege. A személyi jövedelemadóban átalányadózó, a tárgyévben 4 millió Ft nettó árbevételt el nem érő vállalkozások és az egyszerűsített vállalkozói adó alanya (EVA) ezt a mezőt nem töltheti ki.

3. sor: A vállalkozás egész szintjén megjelenő közvetített szolgáltatások értékének összege. Közvetített szolgáltatások értéke: az adóalany által saját nevében vásárolt és a harmadik személlyel írásban kötött szerződés alapján, a szerződésben rögzített módon részben vagy egészben, de változatlan formában továbbértékesített szolgáltatás értéke. A személyi jövedelemadóban átalányadózó, a tárgyévben 4 millió Ft nettó árbevételt el nem érő vállalkozások és az egyszerűsített vállalkozói adó alanya (EVA) ezt a mezőt nem töltheti ki.

4. sor: Az előző (3.) sorból az alvállalkozói teljesítmények éréke. A személyi jövedelemadóban átalányadózó, a tárgyévben 4 millió Ft nettó árbevételt el nem érő vállalkozások és az egyszerűsített vállalkozói adó alanya (EVA) ezt a mezőt nem töltheti ki.

5. sor: A vállalkozási szintű – nettó árbevételt csökkentő – anyagköltség teljes összege. Az anyagköltség a számviteli törvény szerint (az adóévben) elszámolt anyagköltséggel egyezik meg a számviteli törvény hatálya alá tartozó vállalkozók esetében. A személyi jövedelemadóban átalányadózó, a tárgyévben 4 millió Ft nettó árbevételt el nem érő vállalkozások és az egyszerűsített vállalkozói adó alanya (EVA) ezt a mezőt nem töltheti ki.

6. sor: A helyi adótörvény szerinti, vállalkozási szintű iparűzési adóalap. Ha a vállalkozót több önkormányzat illetékességi területén terheli állandó jellegű iparűzési adókötelezettség, akkor ezt az összeget kell – az adóalap-megosztásra irányadó jogszabályok szerint – megosztani az egyes települések között. A személyi jövedelemadóban átalányadózó esetén a SZJA 120%-a, a tárgyévben 4 millió Ft nettó árbevételt el nem érő vállalkozásoknál a nettó árbevétel 80%-a, az egyszerűsített vállalkozói adó alanya (EVA) az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény szerinti adóalap 50%-a kerül ebbe a mezőbe.

7. sor: A Htv. 39/D §-a alapján a vállalkozó az általa foglalkoztatottak éves átlagos létszámának növekedése esetén – minden fő többlet foglalkoztatott után – a vállalkozási szintű adóalapból adóalap-mentességre jogosult, kivéve, ha a vállalkozás valamely  Munkaerő-piaci Alapból folyósítandó, munkahelyteremtést eredményező állami támogatásban részesül. Az adóalap-mentesség mértéke minden egész fő növekmény után 1 millió Ft.

8. sor: A külföldön létesített telephelyen végzett tevékenységből származó adóalap mentességének összege, ha a külföldi telephely szerinti önkormányzatnak a gazdasági tevékenység után kellett adót fizetni. Az adóalap csökkentése azonban csak az összes iparűzési adóalap 90 %-ig terjedhet.

9. sor: A foglalkoztatás csökkentéséhez kapcsolódó adóalap-növekmény. Ha az adóévben a vállalkozó átlagos statisztikai állományi létszáma az előző adóév átlagos statisztikai állományi létszámához képest 5 %-ot meghaladó mértékben csökken, akkor az adóévet megelőző adóévre igénybe vett adóalap-mentesség összegével az adóalapot meg kell növelni.

10. sor: Mentességekkel korrigált Htv. szerinti - a vállalkozási szintű – adóalap. Abban az esetben, ha a vállalkozót több önkormányzat illetékességi területén terheli állandó jellegű iparűzési tevékenység után adókötelezettség, akkor ezt az összeget kell - az adóalap-megosztásra irányadó szabályok szerint - megosztani az egyes települések között.

11. sor: Az adóalap-mentességgel csökkentett vállalkozási szintű adóalap megosztása eredményeként előálló - törvényi szabályok szerinti - települési adóalap. Abban az esetben, ha a vállalkozót nem terheli adóalap-megosztási kötelezettség (székhelye szerinti településen kívül, más önkormányzat illetékességi területén nincs telephelye), akkor az ebben a sorban szereplő összeg megegyezik a 10. sor összegével. Amennyiben a vállalkozót adóalap-megosztási kötelezettség terheli, az „F” lap kitöltése kötelező!

12. sor: Az adómentes adóalap önkormányzati döntés alapján.

13. sor: Az önkormányzati rendelet szerinti adóköteles adóalap.

14. sor: Az adóköteles települési adóalapra jutó iparűzési adó összege az önkormányzati rendelet szerinti hatályos adómérték alapulvételével.

15. sor: Önkormányzati döntés szerinti adókedvezmény.

16. sor: A helyi adótörvény szabályai szerint az adóévben az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység után megfizetett adóátalány összegét – az adóalap-megosztás arányában – le lehet vonni a székhely, telephely szerinti önkormányzatokhoz kimutatott adó összegéből, legfeljebb azonban csak annak nagyságáig. Például, ha az adózó adóévben 100.000 Ft-ot fizetett ki adóátalány címén, az adóalap-megosztás eredményeként pedig a települési adóalap a vállalkozási szintű adóalap 20 %-a, akkor az adott önkormányzatnál levonható összeg az adóévben megfizetett adóátalány 20 %-a, azaz 20.000,- Ft. Abban az esetben, ha az önkormányzatra jutó adóátalány összege meghaladja a 11. sor összegét, akkor itt csak a 11. sorban szereplő összeget lehet feltüntetni, a településre jutó adóátalány összegét pedig 22. sorban kell szerepeltetni.

17. sor: A helyi adótörvény módosításáról szóló 1995. évi XCVIII. törvény 10. §-ának (2) bekezdése – átmeneti szabályként – a magánszemély vállalkozó esetében lehetővé teszi, hogy a kommunális beruházás miatt az iparűzési adó összegét csökkentse.

18. sor: Iparűzési adófizetési kötelezettség megállapítása. A fizetendő iparűzési adó összegét 100 forintra kell kerekíteni!

19. sor: Az adóévben adóelőlegre befizetett összeg.

20. sor: A társasági adóelőleg kiegészítésére kötelezetteknél – az adózás rendjéről szóló törvény szerinti feltöltési kötelezettség miatt befizetett összeg.

21. sor: A különbözet az iparűzési adófizetési kötelezettség, valamint az adóelőlegre kifizetett összeg és a feltöltési kötelezettség miatt befizetett összeg összegének különbsége adja (18-(19+20)). Amennyiben az iparűzési adófizetési kötelezettség nagyobb, mint az adóelőlegre kifizetett összeg és a feltöltési kötelezettség miatt befizetett összeg összege, a kitöltendő mezőbe pozitív, ellenkező esetben negatív szám kerül.

22. sor: Az adóévben megfizetett adóátalány önkormányzatra jutó összege. Ez az összeg megegyezik a 16. sorban feltüntetett összeggel, ha a 11. sorban feltüntetett adó arra fedezetet biztosít.

IX. NYILATKOZAT TÁRSASÁGI ADÓELŐLEG - KIEGÉSZÍTÉSRŐL

„A” LAP - VÁLLALKOZÓK NETTÓ ÁRBEVÉTELÉNEK A KISZÁMÍTÁSA

Az „A” jelű lapot azon adózóknak kell kitölteni, akik az általános szabályok szerint állapítják meg nettó árbevételüket. Ide tartozik minden iparűzési adóalany, amely nem minősül hitelintézetnek, pénzügyi vállalkozásnak, biztosítónak, befektetési vállalkozásnak, kockázati tőkealapnak, kockázati tőketársaságnak, egészségbiztosítási pénztárnak.

A kiegészítő lapot együtt kell kezelni a bevallási főlappal, ezért ezt az oldalt is (cégszerűen) alá kell írni!

1

A Htv. szerinti - vállalkozási szintű - nettó árbevétel összege. A 2-6 sorokból számolt mező, mely megegyezik a bevallási főlap 1. sorában feltüntetendő összeggel

2

A számviteli törvény hatálya alá tartozó adóalanyok esetében itt kell szerepeltetni a számvitel törvény 72-75. §-ában szereplő rendelkezések alapján meghatározott – vállalkozási szintű – nettó árbevétel összegét.

3

Társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti jogdíjból származó, árbevételként elszámolt ellenérték.

4

Az egyéb szolgáltatások értékeként illetve egyéb ráfordítások között kimutatott, az adóhatósággal elszámolt jövedéki adó összege.

5

Az egyéb ráfordítások között kimutatott – az adóhatósággal elszámolt - regisztrációs adó, energia adó összege.

6

Felszolgálási díj árbevételként elszámolt összeg.

„F” LAP - A VÁLLALKOZÁSI SZINTŰ ADÓALAP MEGOSZTÁSA

Az adóalap megosztás esetén a bevalláshoz tartozó „F” jelű lapot kötelező kitölteni és az alkalmazott megosztási módszert a bevallás VII. pontjánál négyzetben jelölni.

A kiegészítő lapot együtt kell kezelni a bevallási főlappal, ezért ezt az oldalt is (cégszerűen) alá kell írni!

1

Személyi jellegű ráfordítás szerinti adóalap megosztásnál a Htv. melléklete alapján számított (vállalkozási szintű) személyi jellegű ráfordítás összege, azaz a személyi jellegű ráfordítás arányában történő adóalap-megosztás vetítési alapja.

2

Személyi jellegű ráfordítás szerinti adóalap megosztásnál a személyi jellegű ráfordítással arányos megosztási módszer alkalmazása során az adott településen felmerült személyi jellegű ráfordítás összege.

 

Az 1 és 2 mezőben szereplő értékek arányának segítségével határozható meg a települési szintű adóalap. Ezt az összeget kell átvezetni a főlap 11. sorába.

3

Eszközérték arányos megosztásnál a Htv. melléklete alapján számított összes eszközérték összege, azaz az eszközarányos adóalap-megosztás vetítési alapja.

4

Eszközérték arányos megosztásnál az adott településen felmerült eszközérték összege.

 

A 3 és 4 mezőben szereplő értékek arányának segítségével határozható meg a települési szintű adóalap. Ezt az összeget kell átvezetni a főlap 11. sorába.

5

A vezetékes gázszolgáltatást, villamosenergia-szolgáltatást közvetlenül a végső fogyasztó részére nyújtó vállalkozásoknak az összes számviteli törvény szerinti nettó árbevétele.

6

Az önkormányzat illetékességi területére jutó szolgáltatás nyújtásából származó számviteli törvény szerinti nettó árbevétel.

7

Villamos energia elosztó hálózati engedélyes és földgázelosztói engedélyes esetén az összes végső fogyasztónak továbbított villamos energia vagy földgáz mennyisége.

8

Villamos energia elosztó hálózati engedélyes és földgázelosztói engedélyes esetén az önkormányzat illetékességi területén lévő összes végső fogyasztónak továbbított villamos energia vagy földgáz mennyisége.


Kitöltési útmutató a Pdf űrlapokhoz

Az adóbevallás űrlap típusát tekintve egy speciális Pdf dokumentum. A nyomtatvány megtekintéséhez és kitöltéséhez az Adobe Reader 7.0.5 vagy annál újabb verzióra van szükség.

A Pdf dokumentum tulajdonságából adódóan csak az előre definiált mezőkbe lehet írni.  Ezek a „mezők kiemelése” beállítás mellett világoskék háttérrel jelennek meg a képernyőn. A kötelezően kitöltendő mezőket piros keret jelöli.

A beviteli mezők a következő csoportokba tartozhatnak:

         Karakteres beviteli mező: csak a beírható karakterek számára vonatkozóan tartalmaz megkötést, számokat és szöveget egyaránt tartalmazhat.

         Numerikus beviteli mező: Csak számjegyek beírását engedélyezi.

         Dátum beviteli mező: Csak dátum formátumnak megfelelő bevitel lehetséges a mezőbe.

         Eldöntendő adat: Egyválasztásos kijelölés, kettő vagy több lehetséges válasz közül.

         Többválasztásos adat: Egy adott felsorolásból több válasz is megjelölhető.

         Lenyíló lista: Egy előre definiált halmazból lehet egy listaelemet kiválasztani.

A szürke háttérrel jelölt mezőket automatikusan számolja a program a kitöltött adatok alapján.

A  nyíl minden nyomtatványon adatáttöltési lehetőséget biztosít. Jellemzően az adóalany adatainál található és a lakóhely/székhely címének áttöltésére szolgál a levelezési címhez, amennyiben a két cím megegyezik.

A nyomtatvány kitöltése után az Űrlap ellenőrzése gombra kattintva a program ellenőrzi, hogy minden kötelező mező kitöltésre került-e.

Amennyiben valamelyik kötelezőnek definiált mező nincs kitöltve, a program figyelmeztető ablakban jelzi a mező nevét.

Helyesen kitöltött nyomtatvány adatok esetén az Űrlap nyomtatása gomb aktívvá válik.

Amennyiben a nyomtatvány el van látva kétdimenziós vonalkóddal, úgy a gombra kattintva elkészül az adatokat tartalmazó kétdimenziós vonalkód és elindul a nyomtatás, biztosítva ezzel, hogy a kinyomtatott bevalláson lévő adatok egyezzenek a vonalkódban eltárolt adatokkal.

A bevallás kitöltéséhez szüséges az adobe acrobat reader 7.0 vagy attól újabb verziójú program, amelyet letölthet az alábbi címekről:

Acrobat 7.0.9 magyar Microsoft Windows

Acrobat 9.1.0 magyar Microsoft Windows

Űrlapok:

Helyi Iparűzési Adó 2008 bevallás

Helyi Iparűzési Adó 2009 bevallás

Helyi Iparűzési Adó 2010 bevallás