Demencia Információs Órák

2023. JANUÁR HAVI BÖLCSŐDEI, ÓVODAI,ISKOLAI, FELNŐTT ÉTKEZÉS TÉRÍTÉSIDÍJ BEFIZETÉSE

TÉRÍTÉSI DÍJ BEFIZETÉS

A 2023. JANUÁR HAVI ÉTKEZÉS

BÖLCSŐDE, ÓVODA, ISKOLA
FELNŐTT


IGSZ IRODÁBAN (Lajosmizse, Ceglédi út 1. sz.)
A lajosmizsei iskolásoknak a https://menza.lajosmizse.hu
oldalon belépve a számlák menüpontban kártyával is ki lehet fizetni!

2023. Január 11. – 12.
Pótbefizetés: Január 17.

8.00 – 12.00; 12,30 – 15.00


Kérjük a kedves Szülőket az időpont betartására!


Köszönettel: GAZDASÁGI IRODA PÉNZTÁROSAI

Hirdetmény

Pályázati felhívás

Pályázati felhívás

A Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás pályázatot ír ki Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye intézményvezetői munkakörének betöltésére.

 

A munkáltató megnevezése: A Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és

                                               Szociális Közszolgáltató Társulás

                                               6050 Lajosmizse, Városház tér 1.

 

Az intézményvezető lényeges feladatai: 

 • az intézmény egyszemélyi felelős vezetőjeként biztosítja az intézmény alapító okiratában megállapított szolgáltatások szakszerű működését, használatát,
 • felelős az intézmény ésszerű és takarékos gazdálkodásáért, a költségvetési előirányzat betartásáért,
 • gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézményben foglalkoztatottak tekintetében,
 • képviseli az intézményt a fenntartó önkormányzat és más hatóságok előtt.

 

A megbízás kezdő napja: 2023. április 1.

A megbízás megszűnésének időpontja: 2028. március 31.

 

A megbízás feltételei:

 • orvostudományi vagy egyéb egyetemi szintű végzettség (a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletében,  a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú mellékletében,  valamint a gyógyintézetek vezetőjének és vezetőhelyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III.28.) EüM rendeletben foglaltak alapján) és 
 • mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés, valamint
 • legalább öt éves szakmai és legalább 5 éves vezetői gyakorlat és
 • a munkáltatóval az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvényben foglaltak alapján egészségügyi szolgálati munkaszerződés megkötése.

 

Munkakör megnevezése: Intézményvezető

 

Illetmény és egyéb juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény rendelkezései az irányadók. 

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a pályázó szakmai életrajzát;
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel;
 • a pályázó 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 2. § (10) bekezdésében és az 1997. évi XXXI. törvény 10/A. § (1) bekezdés a)-d) pontjában meghatározottak szerint;
 • az iskolai és szakmai végzettségeket, igazoló bizonyítványok másolatait;
 • korábbi jogiszonyokról, munkaviszonyokról kiadott munkáltatói igazolásokat;
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot a Társulási Tanács zárt vagy nyílt ülésen tárgyalja;
 • a pályázó nyilatkozatát arról, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn;
 • a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt;
 • a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 4. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi okok vele szemben nem állnak fenn;
 •  a pályázó nyilatkozatát arról, hogy az intézményvezetői megbízása esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.

A kiíró a beadási határidőn túl hiánypótlásra lehetőséget nem biztosít.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. február 15.  16:00 óra

A pályázat benyújtásának helye:

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás  - 6050 – Lajosmizse, Városház tér 1.

 

A pályázat benyújtásának formája:

A pályázatot zárt borítékban „Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti   és Szociális Intézménye Intézményvezetői munkakörének ellátására” megjelöléssel 1 eredeti példányban kell benyújtani személyesen a Társulás Elnökéhez.

 

A pályázat elkészítéséhez szükséges tájékoztatást biztosítja: Basky András Társulási-tanács elnöke, a 06-76-457-575-ös telefonszámon.

 

A pályázat elbírálásának határideje:

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 2023. márciusi Társulási-tanács ülés

 

A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás fenntartja a jogot, hogy a pályázati kiírást indokolás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

 • Lajosmizse Város Önkormányzatának honlapja és hirdetőtáblája – 2022. december 21.
 • Felsőlajos Község Önkormányzatának honlapja és hirdetőtáblája – 2022. december 21.

Álláslehetőség

Haláleset bejelentése az igazgatási szünet alatt

Tisztelt Ügyfeleink!

 

A különleges jogállású szerveknél és a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek hivatalánál elrendelhető igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 460/2022.(XI.10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. §-a jogszabályi felhatalmazást ad a helyi önkormányzat képviselő-testülete számára, hogy igazgatási szünetet rendeljen el, melynek értelmében Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének döntése alapján a lajosmizsei Közös Önkormányzati hivatal 2022. december 22. csütörtöktől 2023. január 6. péntekig rendelt el igazgatási szünetet.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy ezen időszak alatt a hivatalban ügyeleti rendszer működik,  de a

születések és a halálesetek anyakönyvezése

 tekintetében az anyakönyvi feladatok ellátása folyamatos és zavartalan lesz.

A 76/457-575 telefonszámon munkanapokon munkaidőben a hivatal biztosítja az ügyfelek és a temetkezési szolgáltatók részére a halálesetek bejelentésének lehetőséget.

 

Tisztelettel:

  dr. Balogh László sk.

jegyző

 

Közlemény

Közlemény Lévai Csilla egyéni vállalkozó (2017 Pócsmegyer, Rózsa u. 17.) – összevont (környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati) engedélyezési eljárás a 6050 Lajosmizse, 0300/8 és 0300/26 helyrajzi szám alatt található, 1. számú baromfitelep bővítése vonatkozásában.
A kérelem és mellékletei internetes elérhetősége:

https://bacs-filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a22845f7fcf95590184c8f9b05a0f6e/3637/-6102560575574297564/07873-2022_Levai_Csilla_osszevont_eljaras.zip

 

Hirdetmény tulajdoni helyzet rendezetlensége tárgyában: Lajosmizse 0826/9 hrsz 1/2 tulajdoni illetősége

Hirdetmény tulajdoni helyzet rendezetlensége tárgyában: Lajosmizse 0826/9 hrsz 1/2 tulajdoni illetősége
Kifüggesztés napja: 2022.12.01.
Levétel napja: 2023.03.02.

Hirdetmény tulajdoni helyzet rendezetlensége tárgyában: Lajosmizse 0384/16 hrsz 36/360 tulajdoni illetősége

Hirdetmény tulajdoni helyzet rendezetlensége tárgyában: Lajosmizse 0384/16 hrsz 36/360 tulajdoni illetősége
Kifüggesztés napja: 2022.11.30.
Levétel napja: 2023.03.01.

Hirdetmény tulajdoni helyzet rendezetlensége tárgyában: Lajosmizse 0384/16 hrsz 36/360 tulajdoni illetősége

Hirdetmény tulajdoni helyzet rendezetlensége tárgyában: Lajosmizse 0384/16 hrsz 36/360 tulajdoni illetősége
Kifüggesztés napja: 2022.11.30.
Levétel napja: 2023.03.01.

Hirdetmény Danyi Jenő János tanú ügyében

Hirdetmény Danyi Jenő János tanú ügyében
Kifüggesztés napja: 2022.11.29.
Levétel napja: 2022.12.15.

Hirdetmény tulajdoni helyzet rendezetlensége tárgyában: Lajosmizse 0457/17 hrsz 4/1274 tulajdoni illetősége

Hirdetmény tulajdoni helyzet rendezetlensége tárgyában: Lajosmizse 0457/17 hrsz 4/1274 tulajdoni illetősége
Kifüggesztés napja: 2022.11.29.
Levétel napja: 2023.02.28.

Hirdetmény tulajdoni helyzet rendezetlensége tárgyában: Lajosmizse 0540/8 hrsz 4/28 tulajdoni illetősége

Hirdetmény tulajdoni helyzet rendezetlensége tárgyában: Lajosmizse 0540/8 hrsz 4/28 tulajdoni illetősége
Kifüggesztés napja: 2022.11.29.
Levétel napja: 2023.02.28.

Tájékoztatás december vásár megtartásáról

Megrendezésre kerül a 2022. december havi Lajosmizsei Vásár!

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lajosmizsei Vásár Árusítóit és Vevőit, hogy Lajosmizsén 2022. december 04-én megtartásra kerül az országos állat- és kirakodó vásár.

 

Továbbá tájékoztatjuk a Lajosmizsei Vásár Árusítóit és Vevőit, hogy a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya tájékoztatása alapján a decemberi vásárba juh, kecske, sertés, ló, nyúl, egyéb élőállat beszállítása ENGEDÉLYEZETT, de a baromfi, galamb, madártojás és kedvtelésből tartott madarak beszállítása NEM ENGEDÉLYEZETT. Az élőállat értékesítése csak érvényes állategészségügyi igazolással, szállítólevéllel történhet!

 

Felhívnánk a kiskutyát vásárlók figyelmét, hogy kizárólag a bechipezett, 8 hetesnél idősebb, oltási könyvvel rendelkező kiskutyát vásároljanak meg adás-vételi szerződés megkötésével. Egy 8 hetes kiskutyának minimum 1 oltással kell rendelkeznie, és legalább 3-szor le kell, hogy féregtelenítve legyen. A Vevők minden esetben kérjék el az Árusítók elérhetőségét és adatait, a későbbi esetleges reklamáció, probléma esetén.

 

Továbbá tájékoztatjuk a Tisztelt Lajosmizsei Vásár Árusítóit és Vevőit, hogy Lajosmizse Város Önkormányzata 2023. január 01-jén NEM TARTJA MEG a 2023. január havi Lajosmizsei Vásárt!

Tartalom átvétel