Közérdekű adatok

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

I. Szervezeti, személyzeti adatok

 

Adat

Közzétett adat

1.

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

2.

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

3.

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

4.

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

5.

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

6.

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

7.

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Nem releváns

8.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

9.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

10.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

HÍRLAP

 • Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete (nem releváns)

11.

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

Adat

Közzétett adat

1.

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

2. 

Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Nem releváns

3.

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

4.

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

     

5.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

 • Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete (nem releváns)

6.

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

 • Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete (nem releváns)

7.

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

 •  HÍRLAP
 • Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete (nem releváns)

8.

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

9.

A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

10.

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

11.

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

 • Pályázatok
 • Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete (nem releváns)

12.

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

 • Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete (nem releváns)
     

13. 

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve

14.

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

 • Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete (nem releváns)

15.

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

 • Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete (nem releváns)

16.

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

 • Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete (nem releváns)

17.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

 • Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete (nem releváns)

18.

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

 • Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete (nem releváns)

19. 

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő,
a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

 • Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete (nem releváns)

20. 

A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

 • Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete (nem releváns)

21. 

A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

 • Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete (nem releváns)

22. 

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

 • Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete (nem releváns)

23. 

A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

 • Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete (nem releváns)

24. 

A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint
a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

 • Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete (nem releváns)

25. 

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

 • Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete (nem releváns)

III. Gazdálkodási adatok

 

Adat

 • Közzétett adat

l. 

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

2.

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

3. 

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

4. 

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

5.

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

 • Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete (nem releváns)

6. 

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

7.

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

 •  Fejlesztések
 • Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete (nem releváns)

8.

Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

 

CsatolmányMéret
Általános adatok hivatal102.81 kB
Általános adatok önkormányzat101.26 kB
Általános adatok önkormányzat rnö102.96 kB
Általános adatok önkormányzat társ77.97 kB
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti felépítése80.46 kB
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal egyes szervezeti egységeinek feladatai142.33 kB
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal103.75 kB
Lajosmizse VárosÖnkormányzata95.66 kB
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 94.44 kB
Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás98.48 kB
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási rendje70.67 kB
Lajosmizse Város Önkormányzata irányítása alatt álló közfeladatot ellátó szervek adatai129.16 kB
Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás irányítása alatt álló közfeladatot ellátó szervek adatai 132.62 kB
Lajosmizséért Közalapítvány adatok54.48 kB
Lajosmizséért Közalapítvány alapító okirat410.89 kB
Lajosmizse Város Önkormányzata által alapított költségvetési szervek136.98 kB
HÍRLAP62.54 kB
Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek 79.37 kB
Alapvető jogszabályok90.89 kB
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata406.85 kB
Önként vállalt feladatok95.5 kB
HÍRLAP90.54 kB
Lajosmizse Város RNÖ a közérdekű adatok megismerése636.6 kB
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületi döntéseik előkészítésének rendje197.71 kB
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata éves költségvetése118.73 kB
Költségvetési támogatások 201912.66 kB
Költségvetési támogatások 201850.04 kB
5 millió Ft feletti szerződések 20159.63 kB
5 millió Ft feletti szerződések 20169.61 kB
5 millió Ft feletti szerződések 201810.35 kB
5 millió Ft feletti szerződések 20199.84 kB
5 millió Ft feletti szerződések 20209.64 kB
5 millió Ft-t meghaladó alapfeladaton túli kifizetés10.35 kB
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közbeszerzései Szabályzata788.98 kB
Hatósági ügyekre vonatkozó adatok99.5 kB
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat éves költségvetési beszámolója136.24 kB
Általános adatok IGSZ117.87 kB
Szervezeti felépítés IGSZ949.44 kB
IGSZ vezetők elérhetősége169.57 kB
Közérdekű adatok szabályzata IGSZ3.55 MB
2019. évi költségvetési beszámoló IGSZ525.03 kB
Közbeszerzési szabályzat IGSZ6.69 MB
2019. évi közbeszerzési terv IGSZ203.21 kB
Fenntartó adatai IGSZ69.3 kB
IGSZ alaptevékenységet meghatározó jogszabályok, SZMSZ3.54 MB
IGSZ Elemi költségvetés 2020.473.6 kB
Lajosmizse Város Önkormányzatnál foglalkoztatottak adatai211.09 kB
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatottak adatai211.24 kB
LMKÖH.pdf62.77 kB
LMVÖ.pdf64.75 kB
LM ÖNK2021.pdf74.14 kB
KÖH2021.pdf63.6 kB