Törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

2011. évi CLXXXIX. törvény
Magyarország helyi önkormányzatairól
 

/kivonat/

 

A helyi önkormányzatok törvényességi felügyelete

A törvényességi felügyelet eszközei, terjedelme

132. § (1) A kormányhivatal a helyi önkormányzatok törvényességi felügyelete körében az Alaptörvényben meghatározott feladat- és hatáskörökön túl:

a) törvényességi felhívással élhet;

b) kezdeményezheti a képviselő-testület összehívását, valamint e törvényben meghatározott esetben összehívja a képviselő-testület ülését;

c) kezdeményezheti a Kormánynál, hogy indítványozza az Alkotmánybíróságnál az önkormányzati rendelet Alaptörvénnyel való összhangjának felülvizsgálatát;

d) kezdeményezheti a törvényszéknél az önkormányzat határozatának felülvizsgálatát;

e) kezdeményezheti a határozathozatali, feladat ellátási kötelezettségét nem teljesítő helyi önkormányzattal szemben bírósági eljárás megindítását, a határozathozatal pótlásának elrendelését;

f) javasolhatja a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős miniszternek, hogy kezdeményezze a Kormánynál az Alaptörvénnyel ellentétesen működő képviselő-testület feloszlatását;

g) kezdeményezheti a Magyar Államkincstárnál a központi költségvetésből járó támogatás jogszabályban meghatározott részének visszatartását vagy megvonását;

h) pert indíthat a sorozatos törvénysértést elkövető polgármester tisztségének megszüntetése iránt;

i) fegyelmi eljárást kezdeményezhet a helyi önkormányzat polgármestere ellen és a polgármesternél a jegyző ellen;

j) kezdeményezheti a helyi önkormányzat gazdálkodását érintő vizsgálat lefolytatását az Állami Számvevőszéknél;

k) szakmai segítséget nyújt a helyi önkormányzatnak a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyben;

l) törvényességi felügyeleti bírságot szabhat ki a helyi önkormányzatra az e törvényben meghatározott esetekben.

(2) A kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárásának célja a helyi önkormányzat képviselő-testülete, bizottsága, részönkormányzata, polgármestere, főpolgármestere, megyei közgyűlés elnöke, társulása, jegyzője (a továbbiakban: érintett) működése jogszerűségének biztosítása

(3) A kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárásában vizsgálja a helyi önkormányzat:

a) szervezetének, működésének, döntéshozatali eljárásának jogszerűségét;

b) döntéseinek (rendelet, határozat) jogszerűségét;

c) törvényen alapuló jogalkotási, továbbá jogszabályon alapuló döntési és feladat-ellátási (közszolgáltatási) kötelezettségének teljesítését.

(4) Nem terjed ki a kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárása - az (5) bekezdésben foglalt kivétellel - azokra a helyi önkormányzat és szervei által hozott határozatokra:

a) amelyek alapján munkaügyi vitának vagy közszolgálati jogviszonyból származó vitának vagy

b) jogszabályban meghatározott bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásnak van helye,

c) amelyet a képviselő-testület mérlegelési jogkörében hozott, a mérlegelési jogkörben hozott döntések esetében a kormányhivatal kizárólag a döntéshozatali eljárás jogszerűségét vizsgálhatja.

(5) A kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárása kiterjed a (4) bekezdésben felsorolt határozatokra is a (3) bekezdés a) pontjában meghatározott körben, továbbá a (4) bekezdés a) pontja esetében, ha a határozat a munkavállaló javára történő jogszabálysértést tartalmaz.

 

Törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek elérhetőségei:

 
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Főigazgató: dr Zombor Attila

6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.
telefon: 76/513-713
telefax: 76/513-703
e-mail: titkarsag@bkmkh.hu

Állami Számvevőszék

elnök: Domokos László
székhely: 1052 Budapest, Apáczai Cs. J. u. 10
postacím: 1364 Budapest 4. pf. 54.
telefon: 1/484-9100
telefax: 1/484-9200
e-mail: szamvevoszek@asz.hu
honlap: www.asz.hu

Kecskeméti Törvényszék

elnök: Dr. Husek Dániel
cím: 6000 Kecskemét, Rákóczi út 7.
postacím: 6001 Kecskemét, Pf. 12.
telefon: 76/519-519
telefax: 76/507-353
e-mail: kecskemetitvsz@birosag.hu
központi honlap: www.birosag.hu

Kecskeméti Járásbíróság

Elnök: dr. Siposné dr. Zentai Anita
Cím: 6000 Kecskemét, Rákóczi út 17-19.
Postacím: 6001 Kecskemét, Pf. 143.
Telefon: 76/519-519
Telefax: 76/507-353
E-mail: kecskemetijb@birosag.hu
központi honlap: www.birosag.hu

Bács-Kiskun Megyei Főügyészség

Megyei főügyész: Dr. Gyugyi Csilla
cím: 6000 Kecskemét, Rákóczi út 7.
postacím: 6001 Kecskemét, Pf. 13.
telefon: 76/514-600
telefon/fax: 76/514-611
e-mail: bacs-kiskun.fou@mku.hu

központi honlap: www.mklu.hu

Kecskeméti Járási Ügyészség

Városi főügyész: Dr. Göblyös Péter
cím: 6000 Kecskemét, Mátyási u. 3.
postacím: 6001 Kecskemét, 138
telefon: 76/514-600, 76/514-641
telefon/fax: 76/514-622

e-mail: kecskemet@mku.hu

Alkotmánybíróság

cím: 1015 Budapest, Donáti u. 35-45.
postacím: 1535 Budapest, pf. 773
telefon: 1/ 488-31-00
telefax: 1/212-11-70
honlap: www.mkab.hu